Laste vigastused ja nendevigastuste põhjused
SA-s Tallinna Lastehaigla
Statistilised andmed on kogutud Eesti Haigekassaprojekti “Kodu ja vabaaja vigastuste vältimineTallinnas” raames
Projekti viib ellu Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Andmete registreerimisel isikuandmeid ei kogutud
NB! Registreeritud on vaid SA Tallinna Lastehaiglasstatsionaarsel ravil olnud laste andmed (analüüs eikäsitle ambulatoorselt abistatud-nõustatud lastetraumasid)
Tähelepanu!
Küsimustik ei ole koostatud spetsiaalselt lastetarbeks, mistõttu  laste  tegevuse (näit: puhkaminevõi mängimine) klassifitseerimine ei ole kõigiljuhtudel üheselt määratletud
SA Tallinna Lastehaiglasse vigastuste, mürgistusteja põletustega hospitaliseeritud laste arv:
2009 –   822 last
2010 –   886 last
2011 – 1033 last
2012 –   978 last
Vigastuste üldarv vanuseti
väike tõus enne kooli
Vigastuste toimumise kohad
pooled vigastused toimuvad kodus
Vigastuste peamised põhjusedvanuseti, 2009 - 2012
Vigastuste sagedasemad liigid
luumurrud ja peapõrutused mõlemad moodustavad kolmandiku
Vigastatute sooline jaotus
Peaajupõrutuste põhjused
vähenenud on rattaga sõitmisest tingitud peapõrutused
Peaajupõrutuste saamise kohad
Vigastused, vanus 0
Vigastused, vanus 1
Vigastused, vanus 2
Vigastused, vanus 3
Vigastused, vanus 4
Vigastused, vanus 5
Mürgituste põhjused
Kukkumise asjaolud, vanus 0
Kukkumise asjaolud, vanus 1
Kukkumise asjaolud, vanus 2
Kukkumise asjaolud, vanus 3
Kukkumise asjaolud, vanus 4
Vigastustesse surnud lapsed 100 000kohta (Statistikaamet)
Standarditud suremuskordaja vigastustesse,vanus 5-19, 2010 (WHO)
Standarditud suremuskordajavigastustesse, vanus 0-4, 2010 (WHO)